About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ursel
Last Updated: 07/17/05 09:43
Viewed 4197 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8813)
Paskutinë Pereita Misija Saint Mark's Bistro
Þaidimo laikas 44:28
Þaidime praëjusios dienos 194 dienos
Þaidimas iðsaugotas 164
Apsilankymai ligoninëje 85
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 29
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 242 bandymø
38.43%
Perpurkðti grafitai 52 out of 100
52%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 14 out of 50
28%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 1
Tolimiausias metimas 73.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3560
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 86%
Pagarba 62%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 26%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 22.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 7
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 6
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 328
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $15.080,00
Mados biudþetas $1.094,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.120,00
Kirpyklø biudþetas $1.200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $9.356,00
Maisto biudþetas $241,00
Visas apsipirkimo biudþetas $27.641,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $844.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $90.103.696,00
Loðimuose laimëti pinigai $53.970.176,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11181 ið 12816
87.24%
Sunaudota sprogmenø (kg) 192
Tavo nuþudyti þmonës 1765
Kitø nuþudyti þmonës 385
Nuþudyti nusikaltëliai 31
Nuþudyti gaujø nariai 279
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 978
Sunaikinti automobiliai/motociklai 406
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 137
Pridaryta þalos uþ $2.410.507,00
Perðautos padangos 228
Ðûviai á galvà 590
Sukelti gaisrai 731
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 336
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 207
Paisekimas 38.43%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 226.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1016º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1163.98ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 243.29ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 37.07ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5705867.64ft
Pësèiomis nueita 516923.94ft
Plaukte nuplaukta 21484.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 3225191.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 67575.32ft
Motociklu nuvaþiuota 836608.81ft
Laivu nuplaukta 80696.45ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 200652.94ft
Lëktuvu nuskrista 704904.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35913.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 15916.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:53
Laikas su raketine kuprine 0:44
Skrydþiø laikas 1:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 55
Taksi uþdirbti pinigai $4.241,00
Nuveþti keleiviai 26
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:30
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:37
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!