About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Wyattx17
Last Updated: 06/21/05 06:21
Viewed 3932 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 49.20%
Ranking kryminalny Jacker (4976)
Ostatnia Wykonana Misja Dam And Blast
Czas grania 28:42
Miniête dni w grze 125 dni
Iloœæ zapisañ gry 139
Liczba odwiedzin w szpitalu 40
Razy utopiony 1
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 37
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
80 po 110 próbach
72.73%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3010
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 19%
Musku³y 60%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 36%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 33%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 35
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 46
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 75
Zabici zrekrutowani 49
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 75
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1561
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $40 980,00
Kasa wydana na modê $340,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 020,00
Kasa wydana na jedzenie $276,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $45 986,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $350 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 523,00
Kasa wygrana w kasynach $5 525,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $5 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $125,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10705 z 21487
49.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 110
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2609
Ludzie zniszczeni przez innych 399
Zniszczeni kryminaliœci 48
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1486
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1671
Zniszczone pojazdy ziemne 304
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 265 658,00
Liczba przebitych kó³ 152
Liczba strza³ów w g³owê 1138
Wywo³ane po¿ary 335
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 231
Liczba straconych gwiazdek 182
EfektywnoϾ 72.73%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 240.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 424º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1637.55ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:46
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 54.57ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3164109.82ft
Dystans pokonany na nogach 483534.22ft
Dystans pokonany wp³aw 7131.40ft
Dystans pokonany samochodem 1719072.88ft
Dystans pokonany rowerem 166371.95ft
Dystans pokonany motocyklem 481662.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 3281.32ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 36302.91ft
Dystans pokonany samolotem 192135.67ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 74616.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 74
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 3:06
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!