About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: berti
Last Updated: 08/05/05 13:00
Viewed 3275 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 39.57%
Ranking kryminalny Hoodsta (2417)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 34:27
Miniête dni w grze 121 dni
Iloœæ zapisañ gry 139
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
70 po 176 próbach
39.77%
Zamalowane tagi 16 von 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 0 von 50
0%
Zebrane ostrygi 3 von 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 26.30m
Ostatni wynik w tañczeniu 3630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 82%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 26%
Musku³y 81%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 82%
Umiejêtnoœæ latania 17%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 0%
Ranga pilota Flieger
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Schlecht
AK47 Hitman
M4 Schlecht
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 32
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 38
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 924
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $19 000,00
Kasa wydana na modê $572,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $8 390,00
Kasa wydana na jedzenie $116,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $28 598,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $130 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 11
Liczba sprzedanych ³upów 19
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 420,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7078 z 15099
46.88%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 89
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1660
Ludzie zniszczeni przez innych 412
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 791
Zabicia od ostatniego zapisania gry 6
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 267
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 11
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $843 071,00
Liczba przebitych kó³ 253
Liczba strza³ów w g³owê 510
Wywo³ane po¿ary 280
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 38931
Liczba straconych gwiazdek 282
EfektywnoϾ 39.77%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 80.00m
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 898º
Unikalne skoki znalezione 10 von 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 von 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1033.65m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:37
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 47.98m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 2:59
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 35.42m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1256288.18m
Dystans pokonany na nogach 112634.47m
Dystans pokonany wp³aw 6061.82m
Dystans pokonany samochodem 726376.00m
Dystans pokonany rowerem 38556.50m
Dystans pokonany motocyklem 314353.34m
Dystans pokonany ³odzi¹ 16608.06m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 30134.99m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8921.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 2642.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:44
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 5
Ugaszone po¿ary 23
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $12,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 395,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 21
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:35
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 2
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 4
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!