About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: calavera
Last Updated: 08/09/05 20:52
Viewed 3489 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9391)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 85:22
Miniête dni w grze 320 dni
Iloœæ zapisañ gry 434
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 78
Przemalowania samochodów 39
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 245 próbach
59.59%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 22
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 7320
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 93%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 55%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 85%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 72
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 47
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 48
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 75.47%
Utrzymane terytoria 40
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 40
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 56
Zabici zrekrutowani 36
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 96
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1770
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $27 740,00
Kasa wydana na modê $76 917,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 105,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $103 754,00
Kasa wydana na jedzenie $159,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $198 975,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $851 120,00
Kasa wygrana w kasynach $250 040,00
Kasa przegrana w kasynach $601 080,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $50 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25 000,00
Iloœc zrabowanych domów 14
Liczba sprzedanych ³upów 37
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 580,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12694 z 19359
65.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 222
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3644
Ludzie zniszczeni przez innych 787
Zniszczeni kryminaliœci 98
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1695
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3156
Zniszczone pojazdy ziemne 1158
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 318 617,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 1789
Wywo³ane po¿ary 769
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 547
Liczba straconych gwiazdek 424
EfektywnoϾ 59.59%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 893
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 904.89ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 243.19ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 152.62ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:52
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11376003.39ft
Dystans pokonany na nogach 872314.13ft
Dystans pokonany wp³aw 26944.21ft
Dystans pokonany samochodem 5872394.50ft
Dystans pokonany rowerem 357899.78ft
Dystans pokonany motocyklem 2270889.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 127056.05ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 707145.56ft
Dystans pokonany samolotem 1083183.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 58176.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:58
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 3:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 81
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $6 785,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 10
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $39 100,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 17:53
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 315
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:51
NRG-500 Najlepszy czas 2:17
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:53
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:06
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:32
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:18
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:02
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:04
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:06
Najlepszy czas w World War Aces 2:43
Najlepszy czas w Barnstorming 6:28
Najlepszy czas w Military Service 9:16
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:41
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:38
Najlepszy czas w Heli Hell 8:51

Get Stats Like These!