About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: darky83
Last Updated: 06/26/05 20:17
Viewed 3207 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.75%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6337)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 31:50
Þaidime praëjusios dienos 130 dienos
Þaidimas iðsaugotas 177
Apsilankymai ligoninëje 13
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 10
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 129 bandymø
78.29%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5110
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 90%
Seksualumas 24%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 56%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 33
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 60.38%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1146
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $74.380,00
Mados biudþetas $1.107,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.147,00
Kirpyklø biudþetas $1.030,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.150,00
Maisto biudþetas $50,00
Visas apsipirkimo biudþetas $77.714,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12154 ið 21333
56.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 90
Tavo nuþudyti þmonës 2509
Kitø nuþudyti þmonës 346
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 1101
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2148
Sunaikinti automobiliai/motociklai 282
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $1.390.444,00
Perðautos padangos 166
Ðûviai á galvà 1069
Sukelti gaisrai 383
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 207
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 151
Paisekimas 78.29%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 326º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1280.76ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 182.65ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 133.87ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:34
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3892720.46ft
Pësèiomis nueita 381423.81ft
Plaukte nuplaukta 18155.66ft
Automobiliu nuvaþiuota 2055492.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 32703.73ft
Motociklu nuvaþiuota 715621.00ft
Laivu nuplaukta 14057.58ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 154743.88ft
Lëktuvu nuskrista 413808.97ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53183.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 53530.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 17:13
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 0:54
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 28
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!