About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: deathguy
Last Updated: 07/02/05 05:26
Viewed 2873 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 75.40%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7501)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 36:43
Þaidime praëjusios dienos 137 dienos
Þaidimas iðsaugotas 161
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 10
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 170 bandymø
70%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4330
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 73%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 15%
Raumenys 12%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 85%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 29.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 61
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 104
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 65
Viso nuþudyta gaujø nariø 83
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1987
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $36.240,00
Mados biudþetas $378,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $56,00
Visas apsipirkimo biudþetas $37.324,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $698.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20056 ið 33770
59.39%
Sunaudota sprogmenø (kg) 74
Tavo nuþudyti þmonës 3222
Kitø nuþudyti þmonës 415
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 1924
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2756
Sunaikinti automobiliai/motociklai 361
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 119
Pridaryta þalos uþ $1.756.397,00
Perðautos padangos 162
Ðûviai á galvà 1162
Sukelti gaisrai 436
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 315
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 184
Paisekimas 70%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 25
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1296º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 92.22ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 84.46ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4988222.06ft
Pësèiomis nueita 491663.44ft
Plaukte nuplaukta 10406.82ft
Automobiliu nuvaþiuota 2910800.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 17286.97ft
Motociklu nuvaþiuota 925027.38ft
Laivu nuplaukta 43587.96ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 47608.86ft
Lëktuvu nuskrista 508229.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 29790.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3820.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:23
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 21
Taksi uþdirbti pinigai $3.708,00
Nuveþti keleiviai 32
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.225,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $17.700,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:09
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:55
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:41
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:22
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:17
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:02
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:19
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!