About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dev_diablo
Last Updated: 06/22/05 09:31
Viewed 2677 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 22.46%
Nusikaltëlio reitingas Thug (806)
Paskutinë Pereita Misija 555 We Tip
Þaidimo laikas 15:20
Þaidime praëjusios dienos 64 dienos
Þaidimas iðsaugotas 32
Apsilankymai ligoninëje 31
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 3
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
41 ið 82 bandymø
50%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3040
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 89%
Pagarba 28%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 17%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 36%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 18%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 21.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 40
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 23
Viso nuþudyta gaujø nariø 35
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 306
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $11.400,00
Mados biudþetas $377,00
Tatuiruoèiø biudþetas $395,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.740,00
Maisto biudþetas $36,00
Visas apsipirkimo biudþetas $18.448,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 11
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.420,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2926 ið 4991
58.63%
Sunaudota sprogmenø (kg) 50
Tavo nuþudyti þmonës 788
Kitø nuþudyti þmonës 237
Nuþudyti nusikaltëliai 3
Nuþudyti gaujø nariai 255
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 347
Sunaikinti automobiliai/motociklai 102
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 2
Pridaryta þalos uþ $423.170,00
Perðautos padangos 91
Ðûviai á galvà 287
Sukelti gaisrai 311
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 111
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 72
Paisekimas 50%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 143.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 236º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1548.27ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:42
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1607808.6ft
Pësèiomis nueita 158902.91ft
Plaukte nuplaukta 3675.14ft
Automobiliu nuvaþiuota 1135772.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 71310.28ft
Motociklu nuvaþiuota 174947.89ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 33360.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 29840.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:01
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:17
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $4.847,00
Nuveþti keleiviai 26
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 6
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!