About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: drav
Last Updated: 08/03/05 18:23
Viewed 3178 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 94.12%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9276)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 55:56
Þaidime praëjusios dienos 202 dienos
Þaidimas iðsaugotas 233
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 940
Suvalgyti patiekalai 45
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 262 bandymø
54.2%
Perpurkðti grafitai 36 out of 100
36%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 47 out of 50
94%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3680
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 25%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 47
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1783
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $251.720,00
Mados biudþetas $389,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.815,00
Maisto biudþetas $476,00
Visas apsipirkimo biudþetas $267.220,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $850.310,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.550.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.040.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15789 ið 28506
55.39%
Sunaudota sprogmenø (kg) 128
Tavo nuþudyti þmonës 3654
Kitø nuþudyti þmonës 555
Nuþudyti nusikaltëliai 183
Nuþudyti gaujø nariai 1705
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3011
Sunaikinti automobiliai/motociklai 885
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $2.890.933,00
Perðautos padangos 164
Ðûviai á galvà 1514
Sukelti gaisrai 362
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 372
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 252
Paisekimas 54.2%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 732º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1370.31ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:31
Toliausiai ant priekinio rato 211.11ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 113.49ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9541176.33ft
Pësèiomis nueita 502227.22ft
Plaukte nuplaukta 21282.96ft
Automobiliu nuvaþiuota 4940437.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 200960.03ft
Motociklu nuvaþiuota 2377404.00ft
Laivu nuplaukta 54503.02ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 125385.73ft
Lëktuvu nuskrista 1272745.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 43606.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2623.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:46
Laikas su raketine kuprine 1:19
Skrydþiø laikas 1:56
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 19
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 162
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.358,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.220,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.000,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:45
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 26
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 3:07
NRG-500 geriausias laikas 2:38
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:51
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:00
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:44
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:41
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:21
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:38
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:57
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:10
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:16
Geriausias laikas - World War Aces 5:14
Geriausias laikas - Barnstorming 5:27
Geriausias laikas - Military Service 15:20
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:02
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:13
Geriausias laikas - Heli Hell 8:38

Get Stats Like These!