About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: drn1234
Last Updated: 08/17/05 14:28
Viewed 2940 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 95.19%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8075)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 88:00
Þaidime praëjusios dienos 342 dienos
Þaidimas iðsaugotas 374
Apsilankymai ligoninëje 54
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 123
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 29
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 330 bandymø
43.03%
Perpurkðti grafitai 65 out of 100
65%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 11 out of 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 24
Tolimiausias metimas 110.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5230
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 43%
Raumenys 36%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 36
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 76.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 21.00%
Progresas su Katie 39.00%
Progresas su Millie 50.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 44
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 38.89%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 36
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 52
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1609
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $643.620,00
Mados biudþetas $10.655,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.135,00
Kirpyklø biudþetas $3.100,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $514,00
Visas apsipirkimo biudþetas $659.024,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $230.250,00
Loðimuose laimëti pinigai $495.800,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 22
Parduota pavogtø dalykø 54
Vagystëmis uþdirbti pinigai $13.080,00
Didþiausias vagysèiø grobis $6.480,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13408 ið 21223
63.18%
Sunaudota sprogmenø (kg) 98
Tavo nuþudyti þmonës 4023
Kitø nuþudyti þmonës 739
Nuþudyti nusikaltëliai 72
Nuþudyti gaujø nariai 1507
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2671
Sunaikinti automobiliai/motociklai 972
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 118
Pridaryta þalos uþ $2.571.337,00
Perðautos padangos 234
Ðûviai á galvà 1650
Sukelti gaisrai 353
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 521
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 311
Paisekimas 43.03%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1321º
Rasti unikalûs ðuoliai 21 out of 70
30%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1515.49ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:27
Toliausiai ant priekinio rato 225.91ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 200.42ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:42
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 13246227.03ft
Pësèiomis nueita 1162356.75ft
Plaukte nuplaukta 37615.03ft
Automobiliu nuvaþiuota 6507031.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 965210.50ft
Motociklu nuvaþiuota 2800449.00ft
Laivu nuplaukta 71481.42ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 621.14ft
Sraigtasparniu nuskrista 346248.06ft
Lëktuvu nuskrista 1229974.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 85960.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39280.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:09
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:51
Laikas su raketine kuprine 0:12
Skrydþiø laikas 2:58
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 192
Taksi uþdirbti pinigai $11.258,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.970,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.900,00
Eksportuoti automobiliai 10 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 23:12
Pristatyti siuntiniai 72
Padarytos nuotraukos 21
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 6:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 2:31
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:32
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:33
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:50
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:43
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:17
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:54
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:28
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:09
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:15
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 3:50
Geriausias laikas - Barnstorming 7:17
Geriausias laikas - Military Service 16:32
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:47
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:46
Geriausias laikas - Heli Hell 9:59

Get Stats Like These!