About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: drn1234
Last Updated: 08/17/05 14:28
Viewed 2938 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.19%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8075)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 88:00
Miniête dni w grze 342 dni
Iloœæ zapisañ gry 374
Liczba odwiedzin w szpitalu 54
Razy utopiony 1
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 123
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 29
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 330 próbach
43.03%
Zamalowane tagi 65 out of 100
65%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 11 out of 50
22%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 24
Najdalszy skok na rowerze 110.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5230
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 43%
Musku³y 36%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 36
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 76.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 21.00%
Postêp z Katie 39.00%
Postêp z Millie 50.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 44
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 38.89%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 36
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 52
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1609
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $643 620,00
Kasa wydana na modê $10 655,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 135,00
Kasa wydana na fryzjera $3 100,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $514,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $659 024,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $230 250,00
Kasa wygrana w kasynach $495 800,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 22
Liczba sprzedanych ³upów 54
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 080,00
Najwiêkszy ³up $6 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13408 z 21223
63.18%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 98
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4023
Ludzie zniszczeni przez innych 739
Zniszczeni kryminaliœci 72
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1507
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2671
Zniszczone pojazdy ziemne 972
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 118
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 571 337,00
Liczba przebitych kó³ 234
Liczba strza³ów w g³owê 1650
Wywo³ane po¿ary 353
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 521
Liczba straconych gwiazdek 311
EfektywnoϾ 43.03%
Razy z³apany 9
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1321º
Unikalne skoki znalezione 21 out of 70
30%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1515.49ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:27
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 225.91ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 200.42ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:42
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13246227.03ft
Dystans pokonany na nogach 1162356.75ft
Dystans pokonany wp³aw 37615.03ft
Dystans pokonany samochodem 6507031.00ft
Dystans pokonany rowerem 965210.50ft
Dystans pokonany motocyklem 2800449.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 71481.42ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 621.14ft
Dystans pokonany helikopterem 346248.06ft
Dystans pokonany samolotem 1229974.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 85960.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 39280.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:09
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:12
Czas lotu 2:58
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 192
Kasa zarobiona w taksówce $11 258,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 970,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $12 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 10 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:12
Dostarczone paczki 72
Pstrykniête zdjêcia 21
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 6:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 2:31
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:33
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:50
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:17
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:54
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:28
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:09
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 3:50
Najlepszy czas w Barnstorming 7:17
Najlepszy czas w Military Service 16:32
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:47
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:46
Najlepszy czas w Heli Hell 9:59

Get Stats Like These!