About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hbweb1988
Last Updated: 08/12/05 20:06
Viewed 3500 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.80%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7303)
Paskutinë Pereita Misija Whirly Bird Waypoint
Þaidimo laikas 37:33
Þaidime praëjusios dienos 146 dienos
Þaidimas iðsaugotas 195
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 107
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 172 bandymø
69.19%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4910
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 34%
Raumenys 69%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 46%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.15%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 71
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 26
Viso nuþudyta gaujø nariø 43
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1858
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $613.740,00
Mados biudþetas $642,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.260,00
Kirpyklø biudþetas $950,00
Prostituèiø biudþetas $140,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $520,00
Visas apsipirkimo biudþetas $617.112,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $461.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $7,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $7,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21020 ið 39523
53.18%
Sunaudota sprogmenø (kg) 111
Tavo nuþudyti þmonës 3014
Kitø nuþudyti þmonës 466
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 1757
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2829
Sunaikinti automobiliai/motociklai 680
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $1.881.957,00
Perðautos padangos 147
Ðûviai á galvà 542
Sukelti gaisrai 843
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 235
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 172
Paisekimas 69.19%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1354º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 274.16ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 54.11ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5246532.37ft
Pësèiomis nueita 607524.88ft
Plaukte nuplaukta 18251.65ft
Automobiliu nuvaþiuota 2318193.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 104733.45ft
Motociklu nuvaþiuota 1103917.75ft
Laivu nuplaukta 9696.96ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2578.94ft
Sraigtasparniu nuskrista 161700.52ft
Lëktuvu nuskrista 859978.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 59956.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:12
Laikas su raketine kuprine 0:20
Skrydþiø laikas 1:27
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:13
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:06
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:57
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:58
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 1:59
Geriausias laikas - World War Aces 2:31
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 8:47
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:22
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:48
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!