About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hello
Last Updated: 06/28/05 04:21
Viewed 4095 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 81.82%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7811)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 60:15
Miniête dni w grze 221 dni
Iloœæ zapisañ gry 290
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 157
Przemalowania samochodów 52
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
115 po 182 próbach
63.19%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 75.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 51%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 30
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 25
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 70.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 35
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 66.04%
Utrzymane terytoria 35
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 35
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 38
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 38
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1244
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $15 040,00
Kasa wydana na modê $2 844,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 470,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $1 243,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $21 447,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 000,00
Kasa wygrana w kasynach $2 000,00
Kasa przegrana w kasynach $6 000,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28456 z 33887
83.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 166
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3044
Ludzie zniszczeni przez innych 557
Zniszczeni kryminaliœci 110
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1157
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2655
Zniszczone pojazdy ziemne 673
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 399 851,00
Liczba przebitych kó³ 267
Liczba strza³ów w g³owê 879
Wywo³ane po¿ary 397
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 475
Liczba straconych gwiazdek 318
EfektywnoϾ 63.19%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 276.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 516º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1238.98ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:42
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 164.31ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 97.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:47
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:40
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7549633.94ft
Dystans pokonany na nogach 764626.75ft
Dystans pokonany wp³aw 64061.99ft
Dystans pokonany samochodem 4272395.50ft
Dystans pokonany rowerem 163931.95ft
Dystans pokonany motocyklem 1658858.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 132454.52ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 109028.64ft
Dystans pokonany samolotem 341225.84ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 43050.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:08
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 0:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 112
Kasa zarobiona w taksówce $12 395,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $19 960,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 18 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 131
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:00
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!