About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hemant_mathur
Last Updated: 03/17/07 16:07
Viewed 3909 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8806)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 63:47
Þaidime praëjusios dienos 263 dienos
Þaidimas iðsaugotas 401
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 1
Perdaþyti automobiliai 55
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 212 bandymø
68.87%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 20
Tolimiausias metimas 153.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3770
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 97%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 86%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 49.00%
Progresas su Michelle 30.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 40.00%
Progresas su Millie 63.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 141
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 88
Viso nuþudyta gaujø nariø 111
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1711
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $237.720,00
Mados biudþetas $26.150,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.430,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $250,00
Maisto biudþetas $2,00
Visas apsipirkimo biudþetas $266.552,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.382.580,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.566.644,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 49
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.220,00
Didþiausias vagysèiø grobis $6.480,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14319 ið 23415
61.15%
Sunaudota sprogmenø (kg) 251
Tavo nuþudyti þmonës 3229
Kitø nuþudyti þmonës 554
Nuþudyti nusikaltëliai 61
Nuþudyti gaujø nariai 1643
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2852
Sunaikinti automobiliai/motociklai 766
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 109
Pridaryta þalos uþ $3.088.201,00
Perðautos padangos 179
Ðûviai á galvà 1451
Sukelti gaisrai 421
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 903
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 312
Paisekimas 68.87%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 660º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 827.37ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 688.14ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 137.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9401910.92ft
Pësèiomis nueita 673506.63ft
Plaukte nuplaukta 32745.55ft
Automobiliu nuvaþiuota 3911119.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 215256.52ft
Motociklu nuvaþiuota 3153293.00ft
Laivu nuplaukta 103712.41ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 418281.00ft
Lëktuvu nuskrista 871036.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 19830.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3130.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:48
Laikas su raketine kuprine 0:25
Skrydþiø laikas 2:14
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 147
Taksi uþdirbti pinigai $6.252,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.920,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:29
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 86
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 2:26
NRG-500 geriausias laikas 2:59
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:35
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:41
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:49
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:50
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:44
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:33
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:41
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:25
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:51
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:25
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 2:28
Geriausias laikas - Barnstorming 8:13
Geriausias laikas - Military Service 8:53
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:24
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 8:26
Geriausias laikas - Heli Hell 13:23

Get Stats Like These!