About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hisshouburaiken
Last Updated: 06/25/05 04:36
Viewed 3426 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.73%
Ranking kryminalny Shooter (7067)
Ostatnia Wykonana Misja Whirly Bird Waypoint
Czas grania 48:15
Miniête dni w grze 198 dni
Iloœæ zapisañ gry 202
Liczba odwiedzin w szpitalu 43
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 274
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 265 próbach
42.64%
Zamalowane tagi 25 out of 100
25%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4250
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 55%
Wytrzyma³oœæ 92%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 10%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 37.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 46
Zabici zrekrutowani 23
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 49
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1999
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $31 780,00
Kasa wydana na modê $7 099,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 712,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $788,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $42 079,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $624 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $100 953,00
Kasa wygrana w kasynach $100 102,00
Kasa przegrana w kasynach $851,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $150,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 9
Kasa zarobiona na w³amaniach $900,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21039 z 29615
71.04%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 141
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4019
Ludzie zniszczeni przez innych 577
Zniszczeni kryminaliœci 90
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1927
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3128
Zniszczone pojazdy ziemne 762
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 87
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 805 860,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 637
Wywo³ane po¿ary 750
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 435
Liczba straconych gwiazdek 296
EfektywnoϾ 42.64%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6240.00ft
Najwy¿szy skok 56
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1713º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 444.77ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 163.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 45.04ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6314315.01ft
Dystans pokonany na nogach 721497.38ft
Dystans pokonany wp³aw 21088.05ft
Dystans pokonany samochodem 3378334.50ft
Dystans pokonany rowerem 68500.19ft
Dystans pokonany motocyklem 1111840.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 32333.71ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 156382.84ft
Dystans pokonany samolotem 769874.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 51186.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3276.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 190
Kasa zarobiona w taksówce $1 947,00
Podwiezieni pasa¿erowie 18
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 940,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:08
Dostarczone paczki 12
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:07
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:23
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 2
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:36
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:29
Najlepszy czas w Heli Hell 6:17

Get Stats Like These!