About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hsm6
Last Updated: 04/08/06 18:10
Viewed 3536 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10845)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 100:49
Þaidime praëjusios dienos 362 dienos
Þaidimas iðsaugotas 395
Apsilankymai ligoninëje 26
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 71
Perdaþyti automobiliai 61
Gimnastikos salë aplankyta 46
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 310 bandymø
47.1%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 42%
Raumenys 65%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 30
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 24
Aplankytos prostitutës 10
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 22.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 33.00%
Progresas su Katie 37.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 158
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 91
Viso nuþudyta gaujø nariø 216
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1881
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $127.620,00
Mados biudþetas $106.802,00
Tatuiruoèiø biudþetas $637,00
Kirpyklø biudþetas $2.060,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $46.650,00
Maisto biudþetas $475,00
Visas apsipirkimo biudþetas $280.144,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.658,00
Loðimuose laimëti pinigai $2,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $2.656,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 89
Parduota pavogtø dalykø 186
Vagystëmis uþdirbti pinigai $79.240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $21.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18179 ið 30058
60.48%
Sunaudota sprogmenø (kg) 155
Tavo nuþudyti þmonës 4566
Kitø nuþudyti þmonës 843
Nuþudyti nusikaltëliai 227
Nuþudyti gaujø nariai 1794
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3356
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1026
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 162
Pridaryta þalos uþ $3.646.600,00
Perðautos padangos 314
Ðûviai á galvà 1148
Sukelti gaisrai 789
Policija
policijos kyðiai 51
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 550
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 436
Paisekimas 47.1%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 679º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.06ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 542.48ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 90.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14334281.72ft
Pësèiomis nueita 1362300.13ft
Plaukte nuplaukta 36907.07ft
Automobiliu nuvaþiuota 6413030.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 411894.25ft
Motociklu nuvaþiuota 3015062.00ft
Laivu nuplaukta 255818.88ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 202.76ft
Sraigtasparniu nuskrista 412573.22ft
Lëktuvu nuskrista 2280856.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 110233.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35403.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:59
Laikas su raketine kuprine 0:50
Skrydþiø laikas 3:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 85
Taksi uþdirbti pinigai $13.372,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.425,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 12
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $36.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:04
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 174
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 1:47
NRG-500 geriausias laikas 2:41
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:48
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:48
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:44
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:26
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:40
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:14
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:05
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:31
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:11
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:42
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:20
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:34
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 3:51
Geriausias laikas - Barnstorming 6:15
Geriausias laikas - Military Service 8:07
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:59
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:03
Geriausias laikas - Heli Hell 9:26

Get Stats Like These!