About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: hsm6
Last Updated: 04/08/06 18:10
Viewed 3474 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10845)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 100:49
Miniête dni w grze 362 dni
Iloœæ zapisañ gry 395
Liczba odwiedzin w szpitalu 26
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 71
Przemalowania samochodów 61
Iloœæ odwiedzin na si³owni 46
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 310 próbach
47.1%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 42%
Musku³y 65%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 30
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 24
Liczba us³ug dziwek 10
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 22.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 33.00%
Postêp z Katie 37.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 158
Zabici zrekrutowani 91
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 216
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1881
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $127 620,00
Kasa wydana na modê $106 802,00
Kasa wydana na tatua¿e $637,00
Kasa wydana na fryzjera $2 060,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $46 650,00
Kasa wydana na jedzenie $475,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $280 144,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 658,00
Kasa wygrana w kasynach $2,00
Kasa przegrana w kasynach $2 656,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 89
Liczba sprzedanych ³upów 186
Kasa zarobiona na w³amaniach $79 240,00
Najwiêkszy ³up $21 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18179 z 30058
60.48%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 155
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4566
Ludzie zniszczeni przez innych 843
Zniszczeni kryminaliœci 227
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1794
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3356
Zniszczone pojazdy ziemne 1026
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 162
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 646 600,00
Liczba przebitych kó³ 314
Liczba strza³ów w g³owê 1148
Wywo³ane po¿ary 789
Policja
Iloœæ ³apówek 51
Liczba zdobytych gwiazdek 550
Liczba straconych gwiazdek 436
EfektywnoϾ 47.1%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6270.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 679º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.06ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 542.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 90.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:02
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:52
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14334281.72ft
Dystans pokonany na nogach 1362300.13ft
Dystans pokonany wp³aw 36907.07ft
Dystans pokonany samochodem 6413030.50ft
Dystans pokonany rowerem 411894.25ft
Dystans pokonany motocyklem 3015062.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 255818.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 202.76ft
Dystans pokonany helikopterem 412573.22ft
Dystans pokonany samolotem 2280856.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 110233.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35403.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:59
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:50
Czas lotu 3:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 85
Kasa zarobiona w taksówce $13 372,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 425,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 12
Kasa zarobiona jako alfons $36 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:04
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 174
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 1:47
NRG-500 Najlepszy czas 2:41
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:48
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:44
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:05
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:31
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:11
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:42
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:20
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:34
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 3:51
Najlepszy czas w Barnstorming 6:15
Najlepszy czas w Military Service 8:07
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:59
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:03
Najlepszy czas w Heli Hell 9:26

Get Stats Like These!