About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: janwillem
Last Updated: 09/18/05 09:07
Viewed 3017 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10426)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 73:51
Miniête dni w grze 341 dni
Iloœæ zapisañ gry 612
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 38
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 289 próbach
49.83%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 19
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 13.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 50.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1770
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $407 340,00
Kasa wydana na modê $3 202,00
Kasa wydana na tatua¿e $972,00
Kasa wydana na fryzjera $1 060,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $9 046,00
Kasa wydana na jedzenie $250,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $421 120,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 070 058,00
Kasa wygrana w kasynach $8 848 988,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 8
Liczba sprzedanych ³upów 37
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 500,00
Najwiêkszy ³up $8 820,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23481 z 32940
71.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 80
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3979
Ludzie zniszczeni przez innych 524
Zniszczeni kryminaliœci 116
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1714
Zabicia od ostatniego zapisania gry 41
Zanotowane zabójstwa 3080
Zniszczone pojazdy ziemne 1116
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 134
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 344 838,00
Liczba przebitych kó³ 226
Liczba strza³ów w g³owê 772
Wywo³ane po¿ary 1670
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 640
Liczba straconych gwiazdek 355
EfektywnoϾ 49.83%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 77
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1165º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 228.65ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 322.13ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11948795.63ft
Dystans pokonany na nogach 729041.75ft
Dystans pokonany wp³aw 47572.16ft
Dystans pokonany samochodem 5853430.50ft
Dystans pokonany rowerem 206728.97ft
Dystans pokonany motocyklem 3278569.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 146786.42ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 514290.31ft
Dystans pokonany samolotem 1026562.69ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 138626.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7186.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:38
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:56
Czas lotu 2:39
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 283,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 530,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:59
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 37
BMX Najlepszy czas 2:21
NRG-500 Najlepszy czas 2:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:57
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:00
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:58
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:04
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:42
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:50
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:12
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:08
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:35
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:15
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:22
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 5:07
Najlepszy czas w Barnstorming 4:55
Najlepszy czas w Military Service 7:51
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:30
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:03
Najlepszy czas w Heli Hell 7:30

Get Stats Like These!