About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jaredb
Last Updated: 07/09/05 02:41
Viewed 3028 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 44.39%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5524)
Paskutinë Pereita Misija Learning To Fly
Þaidimo laikas 25:16
Þaidime praëjusios dienos 97 dienos
Þaidimas iðsaugotas 125
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 159
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
66 ið 117 bandymø
56.41%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2070
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 33%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 14%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 49.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 19
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 112
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $80.500,00
Mados biudþetas $350,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $450,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.540,00
Maisto biudþetas $318,00
Visas apsipirkimo biudþetas $88.598,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $446.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $410.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.410.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.400.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 12
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.800,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.620,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4204 ið 8850
47.5%
Sunaudota sprogmenø (kg) 104
Tavo nuþudyti þmonës 927
Kitø nuþudyti þmonës 193
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 88
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 580
Sunaikinti automobiliai/motociklai 223
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 90
Pridaryta þalos uþ $1.367.367,00
Perðautos padangos 126
Ðûviai á galvà 224
Sukelti gaisrai 642
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 207
Paisekimas 56.41%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 306.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 346º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 598.74ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 59.33ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 127.04ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3453522.88ft
Pësèiomis nueita 224246.95ft
Plaukte nuplaukta 7715.98ft
Automobiliu nuvaþiuota 2499250.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 56299.57ft
Motociklu nuvaþiuota 349414.72ft
Laivu nuplaukta 22597.64ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 70191.52ft
Lëktuvu nuskrista 111692.43ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 68166.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 43946.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:49
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 278
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 204
Taksi uþdirbti pinigai $1.117,00
Nuveþti keleiviai 14
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.150,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!