About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: josvg
Last Updated: 06/29/05 17:13
Viewed 3059 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Shooter (7070)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 39:08
Miniête dni w grze 188 dni
Iloœæ zapisañ gry 183
Liczba odwiedzin w szpitalu 83
Razy utopiony 1
Szczêœcie 300
Liczba zjedzonych posi³ków 7
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 162 próbach
63.58%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 8 out of 50
16%
Zebrane podkowy 15 out of 50
30%
Zebrane ostrygi 9 out of 50
18%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 23%
Musku³y 12%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 80%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 90%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 52
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 88.89%
Utrzymane terytoria 48
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 48
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 27
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 89
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1648
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $110 240,00
Kasa wydana na modê $494,00
Kasa wydana na tatua¿e $920,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 500,00
Kasa wydana na jedzenie $44,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $113 898,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $422 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 290,00
Kasa wygrana w kasynach $75 410,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $69 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13964 z 31978
43.67%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3251
Ludzie zniszczeni przez innych 557
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1644
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2187
Zniszczone pojazdy ziemne 380
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 134
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 232 827,00
Liczba przebitych kó³ 170
Liczba strza³ów w g³owê 1506
Wywo³ane po¿ary 603
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 481
Liczba straconych gwiazdek 211
EfektywnoϾ 63.58%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 296.67ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 477º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 7798.95ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 3:33
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 580.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 224.05ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:27
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5638962.59ft
Dystans pokonany na nogach 843880.00ft
Dystans pokonany wp³aw 17390.83ft
Dystans pokonany samochodem 2173854.00ft
Dystans pokonany rowerem 153825.38ft
Dystans pokonany motocyklem 1280591.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 74342.47ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 148875.31ft
Dystans pokonany samolotem 861556.69ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 84646.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:49
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 79
Kasa zarobiona w taksówce $111,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 27
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:13
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:00
Najlepszy czas w Heli Hell 6:02

Get Stats Like These!