About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jreitmeier
Last Updated: 11/08/05 05:13
Viewed 3435 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Soldier (27260)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 89:38
Miniête dni w grze 286 dni
Iloœæ zapisañ gry 207
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 2
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 47
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 255 próbach
56.86%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 30
Najdalszy skok na rowerze 236.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 44%
Musku³y 24%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 25%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 44
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 41
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 90.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 92.00%
Postêp z Katie 60.00%
Postêp z Millie 32.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 44
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1772
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $68 000,00
Kasa wydana na modê $42 868,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 307,00
Kasa wydana na fryzjera $1 700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $45 413,00
Kasa wydana na jedzenie $430,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $156 318,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $12 439 146,00
Kasa wygrana w kasynach $90 152 552,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $42 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 750 000,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 23
Kasa zarobiona na w³amaniach $4 740,00
Najwiêkszy ³up $3 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22081 z 25364
87.06%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 221
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4576
Ludzie zniszczeni przez innych 702
Zniszczeni kryminaliœci 133
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1734
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3770
Zniszczone pojazdy ziemne 1367
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 130
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 527 562,00
Liczba przebitych kó³ 155
Liczba strza³ów w g³owê 539
Wywo³ane po¿ary 594
Policja
Iloœæ ³apówek 46
Liczba zdobytych gwiazdek 574
Liczba straconych gwiazdek 385
EfektywnoϾ 56.86%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 44
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 1285º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 6083.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:56
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 631.78ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 398.50ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:27
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 9:02
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 15249908.66ft
Dystans pokonany na nogach 1070059.13ft
Dystans pokonany wp³aw 38224.06ft
Dystans pokonany samochodem 9176039.00ft
Dystans pokonany rowerem 301900.53ft
Dystans pokonany motocyklem 3118164.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 142343.48ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1807.74ft
Dystans pokonany helikopterem 432867.91ft
Dystans pokonany samolotem 883972.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 84530.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:27
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:45
Czas lotu 2:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 102
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 85
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 114
Kasa zarobiona w taksówce $15 277,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 010,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $19 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:09
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 82
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 1:57
NRG-500 Najlepszy czas 2:10
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:12
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:06
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:59
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:45
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:02
Najlepszy czas w World War Aces 2:22
Najlepszy czas w Barnstorming 5:43
Najlepszy czas w Military Service 4:37
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:05
Najlepszy czas w Heli Hell 5:18

Get Stats Like These!