About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: juleswijers
Last Updated: 04/09/06 14:17
Viewed 3202 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.13%
Ranking kryminalny Jacker (4711)
Ostatnia Wykonana Misja Green Goo
Czas grania 33:44
Miniête dni w grze 131 dni
Iloœæ zapisañ gry 161
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 26
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
85 po 123 próbach
69.11%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 99%
Respekt 47%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 34%
Musku³y 74%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 18%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 30%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 4.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 41
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 177
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $55 240,00
Kasa wydana na modê $390,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 880,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $58,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 600,00
Kasa wydana na jedzenie $139,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $60 449,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $186 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4808 z 10644
45.17%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 70
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1362
Ludzie zniszczeni przez innych 249
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 177
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 945
Zniszczone pojazdy ziemne 358
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 99
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 803 286,00
Liczba przebitych kó³ 81
Liczba strza³ów w g³owê 343
Wywo³ane po¿ary 687
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 295
Liczba straconych gwiazdek 221
EfektywnoϾ 69.11%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 370.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 343º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1.29ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3809240.8ft
Dystans pokonany na nogach 390185.19ft
Dystans pokonany wp³aw 7746.91ft
Dystans pokonany samochodem 1873897.88ft
Dystans pokonany rowerem 21612.84ft
Dystans pokonany motocyklem 543074.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 33427.16ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5227.99ft
Dystans pokonany helikopterem 151707.06ft
Dystans pokonany samolotem 680877.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 72926.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 28556.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:01
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 7
Ugaszone po¿ary 28
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $50,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:44
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:29
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!