About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: oksj
Last Updated: 07/06/05 06:07
Viewed 3765 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 43.85%
Ranking kryminalny Jacker (4315)
Ostatnia Wykonana Misja Explosive Situation
Czas grania 30:12
Miniête dni w grze 115 dni
Iloœæ zapisañ gry 105
Liczba odwiedzin w szpitalu 23
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 4
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
75 po 132 próbach
56.82%
Zamalowane tagi 36 out of 100
36%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 26
Najdalszy skok na rowerze 125.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 57%
Respekt 34%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 9%
Musku³y 86%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 53%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 9
Postêp z Denise 49.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 8
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 204
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 500,00
Kasa wydana na modê $735,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 170,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $128,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 100,00
Kasa wydana na jedzenie $8,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $10 113,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $260,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4809 z 6605
72.81%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 89
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1012
Ludzie zniszczeni przez innych 286
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 155
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 633
Zniszczone pojazdy ziemne 269
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 444 559,00
Liczba przebitych kó³ 168
Liczba strza³ów w g³owê 384
Wywo³ane po¿ary 812
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 242
Liczba straconych gwiazdek 185
EfektywnoϾ 56.82%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 450.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 827º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 238.39ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 36.16ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:05
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3656011.37ft
Dystans pokonany na nogach 268622.84ft
Dystans pokonany wp³aw 9557.77ft
Dystans pokonany samochodem 1960531.38ft
Dystans pokonany rowerem 66542.39ft
Dystans pokonany motocyklem 1008240.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 31501.65ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1977.68ft
Dystans pokonany helikopterem 84762.90ft
Dystans pokonany samolotem 184304.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 30096.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9873.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 2
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $304,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 290,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 13
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:35
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!