About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: oldman
Last Updated: 02/14/06 05:50
Viewed 4280 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.33%
Ranking kryminalny Homeboy (1969)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 93:43
Miniête dni w grze 397 dni
Iloœæ zapisañ gry 397
Liczba odwiedzin w szpitalu 112
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 210
Przemalowania samochodów 120
Iloœæ odwiedzin na si³owni 27
Iloœc wpisanych kodów 655
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 250 próbach
41.2%
Zamalowane tagi 79 out of 100
79%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 13
Najdalszy skok na rowerze 108.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 70%
Seksapil 50%
Musku³y 88%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 10
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 17
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 11.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 88
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 96.23%
Utrzymane terytoria 51
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 51
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 327
Zabici zrekrutowani 130
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 224
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3658
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $777 680,00
Kasa wydana na modê $31 897,00
Kasa wydana na tatua¿e $9 327,00
Kasa wydana na fryzjera $5 380,00
Kasa wydana na dziwki $460,00
Kasa wydana na klub striptizerski $1 680,00
Kasa wydana na tuning aut $178 880,00
Kasa wydana na jedzenie $1 619,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $994 583,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $36 310 620,00
Kasa wygrana w kasynach $16 166 042,00
Kasa przegrana w kasynach $20 144 578,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
35225 z 54735
64.36%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 379
Ludzie zniszczeni przez ciebie 7047
Ludzie zniszczeni przez innych 1242
Zniszczeni kryminaliœci 108
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3521
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3678
Zniszczone pojazdy ziemne 1306
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 138
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 687 661,00
Liczba przebitych kó³ 1173
Liczba strza³ów w g³owê 2419
Wywo³ane po¿ary 1837
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 1219
Liczba straconych gwiazdek 660
EfektywnoϾ 41.2%
Razy z³apany 16
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 316.67ft
Najwy¿szy skok 20
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 972º
Unikalne skoki znalezione 21 out of 70
30%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1252.73ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 230.40ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:14
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10538952.19ft
Dystans pokonany na nogach 1687780.25ft
Dystans pokonany wp³aw 32223.74ft
Dystans pokonany samochodem 4022052.00ft
Dystans pokonany rowerem 655267.81ft
Dystans pokonany motocyklem 2650770.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 103388.60ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 10130.54ft
Dystans pokonany helikopterem 259243.13ft
Dystans pokonany samolotem 971335.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 80123.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 66636.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 21:33
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 2:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $809,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 440,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 6 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 32
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 7
Najlepszy czas w 8-Track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:36
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 5
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:02
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!