About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: op102
Last Updated: 08/21/05 11:48
Viewed 3433 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.93%
Nusikaltëlio reitingas Big Homie (95171)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 119:32
Þaidime praëjusios dienos 414 dienos
Þaidimas iðsaugotas 427
Apsilankymai ligoninëje 27
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 122
Perdaþyti automobiliai 114
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 326 bandymø
43.87%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3630
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 38%
Raumenys 77%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 75
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 52
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 95.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 98.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 96.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 63
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 56
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 56
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 65
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2257
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.011.720,00
Mados biudþetas $112.035,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.510,00
Kirpyklø biudþetas $2.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $80,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $151.534,00
Maisto biudþetas $989,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.268.588,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $145.582.336,00
Loðimuose laimëti pinigai $524.164.800,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.999.995,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 36
Vagystëmis uþdirbti pinigai $5.480,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
23809 ið 26390
90.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 370
Tavo nuþudyti þmonës 4212
Kitø nuþudyti þmonës 858
Nuþudyti nusikaltëliai 108
Nuþudyti gaujø nariai 2136
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3615
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1458
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 162
Pridaryta þalos uþ $4.841.598,00
Perðautos padangos 352
Ðûviai á galvà 1193
Sukelti gaisrai 1464
Policija
policijos kyðiai 18
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 628
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 475
Paisekimas 43.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 31
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 994º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 601.16ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 320.72ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 229.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 12:42
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14888862.68ft
Pësèiomis nueita 1593205.13ft
Plaukte nuplaukta 54388.91ft
Automobiliu nuvaþiuota 7906607.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 373713.94ft
Motociklu nuvaþiuota 2176429.75ft
Laivu nuplaukta 168914.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1677.21ft
Sraigtasparniu nuskrista 358027.22ft
Lëktuvu nuskrista 2073202.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 180923.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1773.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 30:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:57
Laikas su raketine kuprine 1:03
Skrydþiø laikas 3:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 99
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 102
Taksi uþdirbti pinigai $9.944,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 10
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $35.415,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 21:50
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 80
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 2:33
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0:57
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:04
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:31
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:07
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:12
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 3:03
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:50
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:25
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:03
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 6:06
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:30
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:37
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:32
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:40
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:25
Geriausias laikas - World War Aces 2:49
Geriausias laikas - Barnstorming 5:10
Geriausias laikas - Military Service 6:42
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:15
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:19
Geriausias laikas - Heli Hell 6:38

Get Stats Like These!