About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: opelix85
Last Updated: 11/19/05 12:34
Viewed 3681 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9600)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 70:10
Þaidime praëjusios dienos 231 dienos
Þaidimas iðsaugotas 192
Apsilankymai ligoninëje 20
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $1000000.00
Suvalgyti patiekalai 125
Perdaþyti automobiliai 45
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 215 bandymø
66.98%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 10.20m
paskutinis ðokiø rezultatas 2250
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 46%
Raumenys 77%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $1000000.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 19
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 77.36%
Priklausanèios teritorijos 41
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 41
Verbuoti gaujos nariai 53
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 36
Viso nuþudyta gaujø nariø 91
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1592
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $476.460,00
Mados biudþetas $22.795,00
Tatuiruoèiø biudþetas $630,00
Kirpyklø biudþetas $1.580,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $41.092,00
Maisto biudþetas $1.098,00
Visas apsipirkimo biudþetas $542.255,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.302.500,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.001.600,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 27
Parduota pavogtø dalykø 35
Vagystëmis uþdirbti pinigai $24.500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $24.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13523 ið 23770
56.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 226
Tavo nuþudyti þmonës 3481
Kitø nuþudyti þmonës 942
Nuþudyti nusikaltëliai 228
Nuþudyti gaujø nariai 1404
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1654
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 126
Pridaryta þalos uþ $3.452.343,00
Perðautos padangos 291
Ðûviai á galvà 851
Sukelti gaisrai 1044
Policija
policijos kyðiai 20
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1311
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1113
Paisekimas 66.98%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1866.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1223º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 von 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 von 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 537.49m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 115.56m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 55.62m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:30
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3024673.02m
Pësèiomis nueita 181396.67m
Plaukte nuplaukta 14374.10m
Automobiliu nuvaþiuota 1737950.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 58722.18m
Motociklu nuvaþiuota 706498.25m
Laivu nuplaukta 31185.14m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 52198.99m
Lëktuvu nuskrista 220984.19m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 21363.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:12
Laikas su raketine kuprine 0:35
Skrydþiø laikas 0:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 22
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 198
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 82
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 154
Taksi uþdirbti pinigai $14.297,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.220,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $27.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 20:34
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 75
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 2:32
NRG-500 geriausias laikas 2:29
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:44
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:47
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:40
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:46
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:51
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:33
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:23
Geriausias laikas - World War Aces 2:37
Geriausias laikas - Barnstorming 6:50
Geriausias laikas - Military Service 6:49
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:31
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:21
Geriausias laikas - Heli Hell 8:14

Get Stats Like These!