About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: uXs
Last Updated: 07/10/05 00:02
Viewed 4373 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10960)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 90:17
Miniête dni w grze 388 dni
Iloœæ zapisañ gry 625
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 80
Przemalowania samochodów 95
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 270 próbach
53.7%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 40%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 62%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 57
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 43
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 75.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 58.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 80
Zabici zrekrutowani 36
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 100
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1775
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $842 760,00
Kasa wydana na modê $113 179,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 907,00
Kasa wydana na fryzjera $2 160,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $750,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $961 756,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 823 133,00
Kasa wygrana w kasynach $9 220 900,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $7 920 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25470 z 34915
72.95%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 95
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4013
Ludzie zniszczeni przez innych 788
Zniszczeni kryminaliœci 141
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1714
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3348
Zniszczone pojazdy ziemne 1245
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 752 160,00
Liczba przebitych kó³ 190
Liczba strza³ów w g³owê 1582
Wywo³ane po¿ary 1313
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 713
Liczba straconych gwiazdek 462
EfektywnoϾ 53.7%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6243.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1252º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4086.99ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 2:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 126.64ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 298.08ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:57
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14719719.61ft
Dystans pokonany na nogach 802016.31ft
Dystans pokonany wp³aw 63961.37ft
Dystans pokonany samochodem 7412298.00ft
Dystans pokonany rowerem 256905.13ft
Dystans pokonany motocyklem 3024977.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 361850.56ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1573.03ft
Dystans pokonany helikopterem 846986.63ft
Dystans pokonany samolotem 1801587.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 111093.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 36470.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 16:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:52
Czas lotu 4:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 15
Kryminaliœci zabici w Vigilante 114
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 175
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $10 560,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 135,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $7 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:41
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 126
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 2:49
NRG-500 Najlepszy czas 2:44
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:50
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:52
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:22
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:20
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:12
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:34
Najlepszy czas w World War Aces 9:21
Najlepszy czas w Barnstorming 5:58
Najlepszy czas w Military Service 7:36
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 7:58
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:54
Najlepszy czas w Heli Hell 8:38

Get Stats Like These!