About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: zoli
Last Updated: 10/24/05 17:27
Viewed 4335 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Gangsta (43646)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 160:16
Miniête dni w grze 822 dni
Iloœæ zapisañ gry 823
Liczba odwiedzin w szpitalu 373
Razy utopiony 9
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 99
Przemalowania samochodów 360
Iloœæ odwiedzin na si³owni 47
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 438 próbach
33.11%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 6.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6100
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 87
Liczba spieprzonych randek 18
Liczba numerków z dziewczynami 39
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 77.00%
Postêp z Michelle 91.00%
Postêp z Helen¹ 94.00%
Postêp z Barbar¹ 77.00%
Postêp z Katie 70.00%
Postêp z Millie 94.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 96.23%
Utrzymane terytoria 51
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 51
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 164
Zabici zrekrutowani 68
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 554
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3011
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $16 860,00
Kasa wydana na modê $21 575,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 480,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $503 921,00
Kasa wydana na jedzenie $930,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $500 866,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $17 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $51 336 608,00
Kasa wygrana w kasynach $51 901 496,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 32
Liczba sprzedanych ³upów 35
Kasa zarobiona na w³amaniach $14 500,00
Najwiêkszy ³up $12 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
126644 z 161153
78.59%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1735
Ludzie zniszczeni przez ciebie 19964
Ludzie zniszczeni przez innych 2553
Zniszczeni kryminaliœci 489
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3168
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 8362
Zniszczone pojazdy ziemne 6868
Zniczone ³odzie 47
Zniszczone helikoptery i samoloty 930
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $40 771 996,00
Liczba przebitych kó³ 1323
Liczba strza³ów w g³owê 3257
Wywo³ane po¿ary 4126
Policja
Iloœæ ³apówek 24
Liczba zdobytych gwiazdek 3480
Liczba straconych gwiazdek 1385
EfektywnoϾ 33.11%
Razy z³apany 69
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 5150.00ft
Najwy¿szy skok 107
najwiêcej fiko³ków przy skoku 5
Najwiêkszy obrót przy skoku 4296
Unikalne skoki znalezione 42 out of 70
60%
Unikalne skoki wykonane 36 out of 70
51.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2062.74ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:55
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 362.91ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 2:29
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 219.36ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:08
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:50
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 20866540.18ft
Dystans pokonany na nogach 1701168.88ft
Dystans pokonany wp³aw 67749.77ft
Dystans pokonany samochodem 10263526.00ft
Dystans pokonany rowerem 506921.19ft
Dystans pokonany motocyklem 4695051.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 325676.28ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1285.90ft
Dystans pokonany helikopterem 629183.25ft
Dystans pokonany samolotem 2552920.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 98653.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 24403.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:42
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:00
Czas lotu 5:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 79
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 167
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 83
Kasa zarobiona w taksówce $11 246,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 810,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $15 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 10
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:34
Dostarczone paczki 64
Pstrykniête zdjêcia 235
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:00
NRG-500 Najlepszy czas 2:21
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:37
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:07
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:57
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:40
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:55
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:40
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:06
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:27
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 2:02
Najlepszy czas w Barnstorming 4:55
Najlepszy czas w Military Service 5:41
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:46
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:55
Najlepszy czas w Heli Hell 9:06

Get Stats Like These!